>>terug<<
Corporate woorden

Speech (fragment) gehouden door ZKH Prins Willem Alexander bij de uitreiking van de Heineken Prijs 2006 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Links de aangeleverde tekst in het Nederlands, rechts de uitgesproken tekst in het Engels.

“In het huidige denken over wetenschap en maatschappij wordt veel ruimte en tijd besteed aan het oplossen van maatschappelijke kwesties. Vanuit mijn betrokkenheid bij mondiale vraagstukken op het gebied van watermanagement heb ik daar alle begrip voor. De wereld heeft de beste wetenschappelijke kennis en know how hard nodig, en dan doel ik niet alleen op technische kennis, maar óók op kennis van mensen, bestuur en internationale relaties. De wetenschap mag het appèl dat de wereld op haar doet, niet negeren, en gelukkig is dat ook niet het geval.

Maar toch. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid versus maatschappelijke urgentie: hoe belangrijk innovatie en het oplossen van maatschappelijk vraagstukken ook zijn, als er niet voldoende ruimte is om wetenschappelijke nieuwsgierigheid na te jagen, om je eigen intuïtie te volgen, je eigen agenda op te stellen, dan droogt de bron van inspiratie snel op. Dan ben je misschien nog wel ‘outstanding’, maar het functioneren als ‘a source of inspiration to others’ komt onder druk te staan.

Het grote belang van vrije wetenschapsbeoefening kan niet voldoende worden onderstreept. De vijf prestigieuze wetenschappelijke Heinekenprijzen moeten dan ook gezien worden als een ‘source of inspiration’ om de vrije wetenschapsbeoefening te blijven koesteren op weg naar de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zoals ook de vrije kunstbeoefening een
voorwaarde is voor het inslaan van nieuwe artistieke wegen.”

“In current thinking on science and society, a great deal of time and space is devoted to addressing social issues. From my own involvement in global issues relating to water management, I can well understand why. The world urgently needs the best scientific knowledge and expertise, and I’m not just referring to technical knowledge, but to knowledge about people, governance and international relations as well. The world looks to science for help and, fortunately, the scientific community is not deaf to its appeals.

And yet, when we weigh scientific curiosity against social urgency, one thing becomes clear. However important innovation and dealing with social issues may be, if you don’t have enough space to pursue scientific curiosity, to follow your intuition and to set your own agenda, the source of inspiration will soon dry up. You may still be “outstanding”, but your role as “a source of inspiration to others” will be diminished.

The importance of being free to pursue independent scientific endeavour cannot be stressed highly enough. The five prestigious scientific Heineken Prizes can thus be seen as a “source of inspiration”, by continuing to cherish the pursuit of independent scientific activity in search of new insights. Just as the independent pursuit of artistic endeavour is a precondition for discovering new artistic directions.”

Mail: fred@dewoorden.nl, tel: 0620 966 446